Aktualności

27
10.2020

27 października – Światowy Dzień Terapii Zajęciowej

Termin „terapia zajęciowa” oznacza sposób rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej polegający na angażowaniu rehabilitowanej osoby w różne rodzaje i formy aktywności życiowej oraz odpowiednim do potrzeb kształtowaniu warunków otoczenia materialnego i społecznego. 

Szczegółowe cele terapii zajęciowej określa się w zależności od potrzeb rehabilitowanej osoby.
Za najczęściej spotykane ważne cele należy uznać:

  • usprawnianie w przypadku osłabienia albo utraty określonej funkcji fizycznej, psychicznej lub umysłowej,
  • ogólne usprawnienie – poprawę stanu fizycznego i psychicznego oraz ogólnej jakości życia,
  • rozwijanie umiejętności szczególnie ważnych dla rehabilitowanej osoby, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • wzmocnienie/tworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzanie kręgu zainteresowań,
  • zaktywizowanie chorych niemających zajęcia, co ma na celu zniwelowanie poczucia bezczynności i nudy oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym,
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, przede wszystkim poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz poprzez rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, ułatwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub przystąpienie do szkolenia zawodowego czy reorientację zawodową.

Z okazji Dnia Terapii Zajęciowej, wszystkim terapeutom składamy ogromne podziękowania za Waszą pracę ♥♥♥

Skip to content