Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Czym jest?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, która udziela wieloprofilowego wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym kryzysem życiowym z terenu powiatu niżańskiego. Ośrodek działa na podstawie umowy z powiatem niżańskim, realizując zadanie własne powiatu. Wspiera osoby dotknięte kryzysem, a w szczególności będące ofiarami przemocy w rodzinie, zagrożone marginalizacją społeczną oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia całodobowego, w której udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.

Czym się zajmuje?

Nasze działania zmierzają do udzielenia wsparcia i przywrócenia równowagi psychicznej każdej osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. W swojej pracy kierujemy się zasadami personalizmu chrześcijańskiego i poszanowaniem praw człowieka. Ośrodek Interwencji Kryzysowej to placówka otwarta na rozwój i współpracę ze środowiskiem lokalnym. W ramach pracy Ośrodka od września 2008 r. realizujemy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzone oddziaływania grupowe i indywidualne skierowane są do osób, które poprzez swoje postawy i zachowania straciły kontrolę nad sobą i samodzielnie nie potrafią odbudować więzi z rodziną. Prowadzimy również psychoedukację jak i warsztaty doskonalące umiejętności rodzicielskie pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zespół pracowników OIK uczestniczy rok rocznie w superwizji, która zapobiega wypaleniu zawodowemu oraz w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Kadra OIK: Kierownik, Psycholodzy, Pedagodzy, Pracownik Socjalny, Psychoterapeuta Leczenia Uzależnień.

Kontakt

Od godz. 8.00 do godz 16.00 od poniedziałku do piątku:

tel. (15) 649 21 86

Całodobowy:

tel. 607 302 198

Skip to content