Aktualności

24
08.2022

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem

Centrum Caritas mieści się na ul. Rzeszowskiej 35, 37-420 Rudnik nad Sanem.
Osobą odpowiedzialną za placówki Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem jest ks. Tomasz Szostek.

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem prowadzi placówki zarówno o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale także świadczy usługi rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych, mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przemocą, pozbawionym domu, samotnym matkom, osobom przeżywającym kryzysy osobiste, rodzinne, suicydalne.

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone są w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym.

Na zajęcia uczęszcza 55 osób z niepełnosprawnościami z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez zajęcia na jedenastu pracowniach: krawiecko-hafciarskiej, teatralno-muzycznej, humanistyczno-komputerowej, gospodarczo-porządkowej, ogrodniczo-botanicznej, fryzjerskiej z elementami stylizacji, rzemiosł różnych, dekoratorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej oraz wikliniarskiej. Praca na poszczególnych pracowniach realizowana jest w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji oraz Roczny Plan Pracowni.

Poprzez zajęcia na pracowniach tematycznych, podopieczni nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia te przygotowują naszych uczestników do podjęcia pracy na półotwartym bądź zamkniętym rynku pracy w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej.

W ramach rehabilitacji społecznej warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

W Warsztacie organizowane są również zajęcia klubowe. Są one zorganizowaną formą rehabilitacji, a ich celem jest wspieranie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływanie terapeutyczno-rehabilitacyjne z uwzględnieniem indywidualnych problemów, potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia klubowe są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które były uczestnikami WTZ i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia lub są osobami oczekującymi na przyjęcie do warsztatu i które nie rozpoczęły terapii. Uczestnicy zajęć klubowych korzystają ze wszystkich form wsparcia.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem, działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2010 r. Przeznaczony jest dla 33 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także lekkim gdy jednocześnie występują inne niepełnosprawności. ŚDS zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą: kierownik, psycholog, pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, asystenci osób niepełnosprawnych, kierowcy i pomoc kuchenna.

Głównym celem Domu jest aktywizowanie, udzielanie pomocy i wsparcia w środowisku rodzinnym i społecznym uczestnikom oraz zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna.

W celu kształtowania zaradności i samodzielności życiowej, rozwoju osobistego, społecznego uczestników, w ŚDS prowadzone są następujące treningi:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz trening kulinarny;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami w sytuacjach codziennych;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • trening umiejętności społecznych w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, treningu zachowań społecznych;
 • trening umiejętności komunikacyjnych w tym: z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ŚDS zapewnia oparcie społeczne i pomoc dla uczestników i ich rodzin także poprzez świadczenie usług:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 • terapia ruchowa;
 • niezbędna opieka;
 • terapia zajęciowa: zajęcia z gospodarstwa domowego, plastyczne, teatralno-muzyczne, komputerowe, rękodzielnicze

Aby przybliżyć naszą pracę, zajęcia i wykonywane treningi raz w tygodniu zamieszczane będą informacje na temat konkretnych zajęć z WTZ i ŚDS. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem naszych placówek 🙂

 

Skip to content