Aktualności

10
08.2021

„Praca – Motywacja – Aktywizacja” – działamy

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje zadanie publiczne w zakresie Organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pod tytułem „Praca – Motywacja – Aktywizacja”

Okres realizacji: od 15.07.2021 r. do 31.10.2021r.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 56 153,52 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 52/100). Projekt dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 43 000,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), resztę kwoty stanowi wkład własny Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Realizacja projektu odbywa się poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych oraz zorganizowanie spotkania integracyjnego.

W projekcie udział biorą 24 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ( umiarkowanym lub znacznym) oraz z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa podkarpackiego, z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego.

Osoby z niepełnosprawnościami mają znikome możliwości wyjścia na rynek pracy, co szczególnie jest widoczne w województwie podkarpackim. Pandemia spowodowała ograniczenie działalności wielu przedsiębiorstw, firm i instytucji, co wiąże się z bardzo niskim zainteresowaniem zatrudnianiem takich osób. Z tego też względu, w ramach projektu, organizowany jest cykl zajęć w formie różnorodnych warsztatów, które pozwolą z jednej strony uaktywnić, zmotywować i zachęcić osoby z niepełnoprawnościami do wyjścia na rynek pracy, zaś pracodawcom wskazać, iż są to pełnowartościowi pracownicy, którzy wypełniają rzetelnie powierzone zadania, potrafią współpracować w grupie, integrować się z innymi, radzić sobie w sytuacjach społecznych.

Zajęcie pozwalają także na zaspokojenie potrzeb uczestników takich jak: podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych, podniesienie poczucia własnej wartości, samooceny, wykształcenie poczucia sprawczości i wpływania na rzeczywistość, wykształcenie cech potrzebnych podczas realizacji zadań zawodowych ( punktualności, rzetelności, obowiązkowości, dokładności, odpowiedzialności za powierzone zadania, itp.), co zwiększa ich szanse na zdobycie zatrudnienia oraz podniesie kompetencji społecznych.

W ramach zadania nasi beneficjenci biorą udział w warsztatach ogrodniczych, które odbywają się w Szkółce Roślin Ozdobnych w Giedlarowej, warsztatach stolarskich na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Turbii, warsztatach wikliniarskich w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem oraz warsztatach porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Adaptacyjnego w Bojanowie.
Zajęcia odbywają się pod nadzorem pracowników danych firm i instytucji w obecności opiekunów – osób mających długoletnie doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Grupy są nieliczne, sześcioosobowe, każdy z uczestników wyposażony jest w odzież roboczą, pakiet żywnościowy, środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji oraz ubezpieczenie. Na miejsce zajęć dowożeni są busem ze swoich miejsc zamieszkania, busem też wracają do domu po zajęciach.

Poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych tworzymy warunki do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz włączamy te osoby do życia społecznego. Umożliwiamy im także pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym oraz korzystanie z przysługujących im praw na równi z innymi ludźmi. Poza tym kształtujemy pozytywny wizerunek, oraz wzmacniamy te umiejętności beneficjentów projektu, które pozwolą na zmniejszenie zjawiska wykluczenia zawodowego i społecznego oraz eliminację i dyskryminację osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi z życia zawodowego.

Skip to content