Aktualności

01
07.2016

Projekt pt:,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel 3: Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym – „Razem lepiej” realizowane w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie ma na celu stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo poprzez:

  • Wzmocnienie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;
  • Wzrost umiejętności życiowych i społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • Podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kontaktu z lokalną społecznością;
  • Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonowania w środowisku pozbawionym obaw i braku tolerancji.

Aby zamierzone cele osiągnąć, w ramach zadania prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla lokalnej społeczności, a także wydarzenia o charakterze integracyjno – rekreacyjnym. Będą to: zajęcia teatralne, służące dramoterapii oraz zajęcia taneczno – ruchowe z elementami choreoterapii, które pozwolą na wypracowywanie umiejętności społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto: grupy wsparcia dla członków rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi czyli specjalistyczne wsparcie i samopomoc dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzone będą również działania informacyjno – integracyjne: konferencja pod tytułem „Razem lepiej” o problemach osób z zaburzeniami psychicznymi i sposobach ich rozwiązywania; happeningi – akcje typy „flash mob”, służące podejmowaniu wspólnych działań i integracji z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami; piknik integracyjny oraz spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego z udziałem przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i mieszkańców zorganizowane w celu omówienia osiągniętych rezultatów i planowania działań w przyszłości. Jednocześnie wraz z udzielonym wsparciem będzie prowadzona kampania promocyjno – informacyjna służąca podniesieniu świadomości społecznej o zaburzeniach psychicznych i potrzebie tolerancji dla osób nimi dotkniętych oraz promująca Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie jest realizowane w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2016 r. Miejscem realizacji większości zajęć stacjonarnych będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem, inne – szczególnie akcje integracyjne, dzięki przychylności lokalnych władz i instytucji będą odbywać się w miejscach użyteczności publicznej.

Skip to content